Bærekraft

Ansvar + respekt + aktsomhet for arbeidsforhold
+ menneskerettigheter + miljø

Vi skal ivareta en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Det handler om at både vi og våre samarbeidspartnere viser respekt for mennesket og planeten vår.

Alle produkter skal være produsert på en ansvarlig måte med hensyn til mennesker, samfunn og miljø. Det betyr verdikjeder som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, samt miljø. Rammeverket vårt er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og mennskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Homeco er en engasjert og ansvarlig bedrift som jobber etter klare spilleregler og veiledninger for god forretningspraksis – vår egen Code of Conduct er den bærekraftige ledestjernen