Hållbarhet

Ansvar + respekt + värna om arbetsförhållanden
+ mänskliga rättigheter + miljö

Vi ska stödja en utveckling som möter dagens behov, utan att förstöra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov.

Det handlar om att både vi och våra samarbetspartner ska visa respekt för människor och vår planet.

Alla produkter ska vara producerade på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till människor, samhället och miljön. Detta innebär värdekedjor där man värnar om mänskliga och arbetstagares rättigheter samt miljön. Vårt ramverk är baserat på FN:s vägledande principer för näringslivet och mänskliga rättigheter (UNGP) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Homeco är ett engagerat och ansvarstagande företag som arbetar enligt tydliga spelregler och riktlinjer för god affärssed – vår uppförandekod är ledstjärnan för vårt hållbarhetsarbete.